Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Marcela is helemaal in de ban van de mbira. Ze vraagt aan Debby hoe ze het instrument moet vasthouden. Daarna laat ze de mbira niet meer los. Ze speelt zelfs zo fanatiek dat ze aan het eind blaren op haar vingers heeft!

Aan het eind speelt Marcela een prachtig stuk op de mbira dat ze zelf heeft bedacht!

05

Marcela en de mbira

dag 02
17 januari 2012
Hoe moet ik hem vasthouden?
in de calebas
opperste concentratie
zo kan je het nog beter horen
Marcela's presentatie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.