Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Op dinsdag 10 januari was er een bijeenkomst op De Wagemaker met alle docenten van de verschillende scholen die deelnemen aan het project Jong Geleerd.
De docenten werden op het project voorbereid door verschillende onderdelen. De muziekdocenten vertelden iets over hun achtergrond en over het plan voor de eerste lessen en openden de middag met een kleine muzikale warming-up.
Het team van TOEVAL GEZOCHT gaf een inleiding in de achtergronden en werkwijze van TOEVAL GEZOCHT en van dit project in het bijzonder. Er werd er veel tijd besteed aan het belang en de manier van het documenteren en aan de samenwerking in het team van muziekdocent, leerkracht en vrijwilliger.

01

Scholingsmiddag

dag 01
10 januari 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.