Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vanuit het kringgesprek gaan we nog een keer naar de dia's kijken. De kinderen ontdekken schaduwschimmen.
Er ontstaan allemaal vreemde vogels.
Terug in de klas mogen de kinderen een item uit hun tasje selecteren.
Met het materiaal dat op de tafel ligt gaan ze een verbinding maken met hun eigen gevonden object.
Hun fantasie slaat op hol, er worden muziekinstrumenten als een harmonica verzonnen.
Gian haalt zijn rode doppen weer uit zijn harmonica van papier. Geertje vraagt waarom, "anders kan ik niet meer zo doen" en hij beweegt de harmonica heen en neer.

08

aan het werk...

dag 05
6 september 2007
materiaal schetsjes
verbindingen maken
selectie maken
schaduwspel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.