Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vanuit het 'jutten' zijn vele onderwerpen aangedragen waaruit wij er drie hebben gefilterd. Maan, Mol en Beestjes. We gaan met deze onderwerpen verder 'jutten'.

MOLLENGROEPJEValesca"Een huis heeft een punt en een molshoop heeft een rondje."Op de vraag of een molshoop hetzelfde is als een huis antwoordt ze nee. Een mol heeft een mollehuis. "in een mollehuis is het heel erg donker". "Mollen kunnen niets zien"."Als ze in de zon kijken worden ze blind"."Als er mensen komen komen mollen niet".

10

ma 10-09-07

dag 06
10 september 2007
onderzoek nav molshopen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.