Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De boeken die Irma in het atelier heeft staan zijn erg populair bij de kinderen.. ook de schriften waren een goed idee, er wordt regelmatig in getekend.

Joris wijst aan in een boek: "dit is wel kunst"

20

boeken kijken en schrift bijwerken

dag 06
11 september 2007
van het schrift wordt goed gebruik gemaakt
allemaal bezig in de schriften..
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.