Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na het kringgesprek gaat Fabian direct aan de slag. Hij heeft verf, een brede kwast en een karton gepakt.

Met snelheid en vastberadenheid brengt hij de verf aan.Fabian houdt zijn schildering bij zich en vertelt zijn verhaal:Fabian: De baby rijdt. Hij maakt zijn broer nog dood.Naarmate het schilderij verandert, verandert ook het verhaal.Fabian: Een dinosaurusrobot. Dan kan die ook zo vliegen.

33

Fabians dinosaurusrobot

dag 10
27 januari 2011
Met snelheid en vastberadenheid brengt hij de verf aan.
Fabian: Een dinosaurusrobot. Dan kan die ook zo vliegen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.