Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We praten deze week verder over drijven.
In het atelier maken de kinderen in groepjes vlotten.

40

Vlot bouwen

dag 27
3 juni 2009
Elsa en Elise maken samen een vlot van flessen.
Quinten bouwt een vlot en laat zien wat er allemaal mee kan.
Mike wil graag een fles, praten, onderhandelen en hij krijgt hem.
Een vlot van houtjes.
Het vlot van Esmee en Sem blijft drijven!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.