Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Joshua pakt al het werk wat hij heeft de afgelopen weken heeft gemaakt in. Er zit een tijdmachine in en een zonnestelsel. Dat zonnestelsel heeft hij in een vorige atelierochtend al ingepakt. We zijn het atelier vandaag begonnen met het idee dat de betekenis van een ding ook geheim kan zijn. Met andere woorden, iets kan iets zijn zonder betekenis en toch waardevol. Het begrip geheim leeft bij iedereen anders. Joshua pakt zijn werk in zodat je het niet meer kunt zien en dus geheim is. Het levert ook nog een bijzondere vorm op. Eerst heeft hij twee ingepakte geheimen. Dan wikkelt hij de twee geheime pakjes aan elkaar en wordt het één vorm.

39

Inpakken

dag 07
30 juni 2009
Joshua maakt iets geheims
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.