Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Alle kinderen gaan in hun groepje samen een nieuwe tekening maken over hun onderwerp. Deze tekening vormt dan weer de basis voor een nieuw muziekstuk.

Het is een hele uitdaging om samen te tekenen: veel kinderen tekenen liever alleen. In sommige groepjes ontstaan meerdere tekeningen.

Observatie

het groepje van Evi, Anna, Rijk en Valentijn (Liv is ziek naar huis gegaan) heeft vandaag het muisjes-onderwerp laten varen.

In plaats daarvan zijn ze met noten bezig, muzieknoten! De tekening is een coproductie van Valentijn en Anna, maar de rest heeft ook meegeholpen. Naast muzieknoten zijn er ook poppetjes te zien en water.
Waarschijnlijk hebben ze hun eigen groepje getekend dat aan het muziekmaken is. We moeten dit navragen aan de kinderen.

Tijdens het musiceren wordt er geïmproviseerd, de kinderen bedenken ter plekke wat ze gaan spelen, nu het muizen-thema niet meer aan de orde is.

Reflectie

Het groepje is echt een groepje, ze voelen zich verbonden met elkaar en met het samen musiceren.

55

Muizen-groepje

dag 15
23 mei 2013
Tekenen....
de tekening
en muziek maken van de tekening
goed naar elkaar kijken!
Video (1:28)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.