Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Deze morgen speelt een ensemble van Amsterdam Sinfonietta in de hal van school!
Tijdens het wegbrengen van de kinderen worden ouders en kinderen verrast door dit optreden.

11

Concert op school!

dag 05
14 februari 2013
De hele hal zit vol!
Ze spelen verschillende stukken
Video van het concert (2 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.