Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De muzikanten van Sinfonietta spelen ook nog een paar stukken in de klas. In de video zie je hoe dat ging.
De kinderen mochten meebewegen, snel met de voetjes als de muziek wild was en met de vingers als de muziek rustig was.

Observatie

De kinderen beginnen al tijdens het stuk, dat duidelijk twee verschillende karakterstijlen heeft, met bewegen op de muziek.

Ze kunnen niet stilzitten!

Petra vraagt om suggesties voor bewegingen en de kinderen letten heel goed op de muziek.

Reflectie

Het luisteren en bewegen is bij de kinderen erg met elkaar verbonden, dat moeten we in de gaten blijven houden en blijven stimuleren!

12

Sinfonietta in de klas

dag 05
14 februari 2013
Concert in de klas
Video van het concert (1:50 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.