TOEVAL GEZOCHT

Jonge kinderen exposeren in het Stedelijk Museum CS Amsterdam.

Op zaterdag 3 november 2007 werd onder grote belangstelling de tentoonstelling Toeval gezocht geopend. De 5-jarige Amazigh opende de tentoonstelling samen met projectleider Annemieke Huisingh. Amazigh's antwoord op de vraag Wat zie je in een museum? hing prominent op de tentoonstelling. De tentoonsteliing was tot 6 januari 2008 te bekijken in het Stedelijk Museum CS.
TOEVAL GEZOCHT was een project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen, verbonden aan de tentoonstelling Cruel Bonsai van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum  Amsterdam. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering.

Dit project was een onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek. Zes weken lang werkten de kunstenaars, leerkrachten en stagiaires twee dagdelen per week samen met de kinderen. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. De leeftijd van de kinderen varieerde van 4 - 7 jaar. De gedachten, hypotheses, ideeën en initiatieven van de kinderen bepaalden steeds de koers van het project. Het werkproces is intensief gedocumenteerd in tekst, foto's en film.
De resultaten werden verzameld, geselecteerd en geëxposeerd in de Sandbergzaal van het Stedelijk Museum gedurende de tweede periode van de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.