'Op avontuur in de natuur'

In 2010 organiseerde TOEVAL GEZOCHT voor het eerst parallel aan een lopend project een studiegroep die het project ging volgen en eigen reflecties hierover geven.

De eerste bijeenkomst was op 25 maart en werd gevolgd door drie andere. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor geïnteresseerden uit de regio Noord-Holland. Het maximale aantal deelnemers was 14. Er hebben zich 10 mensen  aangemeld, beeldend kunstenaars en mensen met een kunsteducatieve achtergrond.
Deze bijeenkomsten werden geleid door medewerkers van TOEVAL GEZOCHT, Annemieke Huisingh en Eva Klee en begeleidend kunstenaar Irma de Bruijne.
Een deel van de bijeenkomsten vond plaats in de werkruimte van TOEVAL GEZOCHT in Amsterdam, een deel in het atelier van Basisschool St. Augustinus. Deelnemers aan de studiegroep kregen daarnaast gelegenheid een werkochtend in het atelier mee te maken.
De vraagstelling van deze studiegroep was: Hoe kun je een grotere groep mensen direct deelgenoot laten worden van het werkproces van de kinderen waarbij de studiegroep ook als klankbordgroep gebruikt kan worden.


Download hier de inhoud van de verschillende bijeenkomsten.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.